Zpět na titulní stránku

Stručný přehled zajímavých publikovaných prací

V této sekci jsou shromážděny vybrané nové publikace, týkající se nádorů varlete a adnex. Uveřejňovány jsou krátké překlady souhrnů, které je možné v originále nalézt v databázi MEDLINE.


Wittekind, C., Loy, V.: Patologie a patomorfologická diagnóza germinálních nádorů varlete. Pathologe, 2001, 22 (5), 316-325

Přehledný článek zabývající se základními genetickými faktory v problematice germinálních nádorů varlat. Zdůrazněna je nutnost důsledného vyšetřování, popisu, terminologie a stagingu těchto lézí.


Laguna, M., P., Pizzocaro, G., Klepp, O., Algaba, F., Kisbenedek, L., Leiva, O.: Pokyny pro testikulární nádory EAU. Eur. Urol., 2001, 40 (2), 102-110

Popisovány jsou základní údaje o pacientech, nejčastější nádorové typy, epidemiologická data, rizikové faktory, patologické vlastnosti nádorů získané analýzou publikací v Medlinu. Zdůrazněna je nutnost používaní TNM klasifikace, sledování nádorových markerů. Závěrem je konstatováno excelentní přežívání časných stadií a uspokojivé výsledky léčby pokročilých stádií při využití multidisciplinárních postupů.


Ulbright, T., M., Srigley, J., R., Reuter, V., E., Wojno, K., Roth, L., M., Young, R., H.: Sex cord-stromal tumory varlete se zavzatými germinálními bunkami: léze napodobující neklasifikovatelné smíšené germinální sex cord-stromal nádory. Am. J. Surg. Pathol., 2000, 24 (4), 535-542

Autoři popisují 10 sex cord-stromal nádorů, které obsahovaly germinální buňky a tak napodobovaly neklasifikovatelné smíšené germinální sex cord-stromal. Věk pacientů se pohyboval mezi 3-48 roky. Nádory obsahující zárodečné buňky byly diagnostikovány jako neklasifikovatelné sex cord-stromal tumory (5x), Sertoli stromal tumory (4x) a čistý Sertoliho tumor (1x). Zdá se, že sex cord-stromal tumory se zavzatými germinálními buňkami jsou častější, než neklasifikovatelné smíšené germinální sex cord-stromal nádory.


Thomas, J., C., Ross, J., H., Kay, R.: Stromální testistikulární tumory u dětí: zpráva z Prepubertal testis tumor registry. J. Urol., 2001, 166, 6, 2338-40

Autoři zpracovali soubor Registru nádorů prepubertálních varlat. Z celkového počtu 43 pacientů se stromálními nádory. Z 21 pacientů byla patologická dokumentace získána od 11 z nich. Průměrný věk pacientů v době diagnózy byl 38 měsíců. Žádný z pacientů neměl metastázy v době diagnózy ani v následném období. Přestože se všechny nádory v této studii chovaly benigně, existuje metastatický potenciál. Podezření na eventuální maligní chování vzniká vždy při vysokém počtu mitotických figur, lokální invazi a špatné diferenciaci nádoru.


Anderson, M., S., Brogi, E., Biller, B., M.: Okultní nádor z Leydigových buněk u pacienta s gynecomastií. Endocr. Pract., 2001, 7, 4,: 267-271

Popisován je případ 36 letého muže s progresivní gynekomastií, kterému byl až na základě sonografického vyšetření nalezen testikulární tumor tvořený histologicky nádorem z Leydigových buněk. Po orchiektomii došlo k poklesu hladin prolactinu, estradiolu a k ústupu gynekomastie.


Venara, M., Rey, R., Bergada, I., Mendilaharzu, H., Campo, S., Chemes, H.: Proliferace Sertoliho buněk u infantilních varlat: intratubularní forma nádoru ze Sertoliho buněk? Am. J. Surg. Pathol., 2001, 25, 10, 1237-1244

Popisováno je 6 chlapců s intratubulární proliferací Sertoliho buněk (IPSB). U 4 byl prokázán Peutz-Jeghersův syndrom, u 5 pacientů gynekomastie. Jeden pacient měl isosexuální pseudopubertas praecox. IPSB byla pozorována jako multifokální ložiska semenotvorných tubulů s velkými proliferujícími Sertoliho buňkami nahrazujícími germinální buňky. U 4 pacientů byla IPSB kombinována se Sertoliho tumorem, který připomínal velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk.


Shimomura, T., Kiyota, H., Kato, N., Abe, K., Hasegawa, T., Yumoto, T., Ito, H., Yamada, H., Oishi, Y., Suzuki, M., Kiyokawa, T.: Sklerosující nádor ze Sertoliho buněk ve varleti: popis případu. Hinyokika Kiyo, 2001, 47, 4: 293-295

Popisován je případ 21 letého muže se sklerozujícím nádorem ze Sertoliho buněk. V pravém varleti byl nalezen tumor o průměru 6-7mm. 12 měsíců po orchiektomii byl pacient bez příznaků.


Tuney, D., Baltacioglu, F., Ahiskali, R., Aribal, M., E., Eren, F., Biren, T.: Velkobuněčný kalcifikující nádor ze Sertoliho buněk spojený s orgánovými anomaliemi. Australas. Radiol., 1999, 43, 3,: 382-384

Popsán je případ velkobuněčného kalcifikujícího nádoru ze Sertoliho buněk spojeném s komplexní endokrinní poruchou a kardiálním myxomem. Pacient měl dále renální agenezi a duplikaci v. cava inferior.


Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz